• افتتاح مرکز Remote Peering قـم
    زیرمجموعه مرکز تبادل ترافیک تهران
  • اتصال رایگان تولیدکنندگان و نگهدارندگان محتوا
    به مرکز تبادل ترافیک داده کشوری عضو شوید
ASN51
پورت ها187
بیشینه مصرف (Gb/s)205.26
مصرف فعلی (Gb/s)118.67
ظرفیت (Gb/s)1474
وضعیت مراکز:
۴ عضو جدید مرکز