تهران

 • مصرف فعلی (Gb/s)Current Usage1,786.05
 • بیشینه مصرف (Gb/s)Maximum Usage4,417.51
 • ظرفیت (Gb/s)Total Capacity8,400
 • اعضای مرکز (ASN)Members (ASN)20

شیراز

 • مصرف فعلی (Gb/s)Current Usage12.97
 • بیشینه مصرف (Gb/s)Maximum Usage48.79
 • ظرفیت (Gb/s)Total Capacity460
 • اعضای مرکز (ASN)Members (ASN)6

تبریز

 • مصرف فعلی (Gb/s)Current Usage9.20
 • بیشینه مصرف (Gb/s)Maximum Usage76.03
 • ظرفیت (Gb/s)Total Capacity460
 • اعضای مرکز (ASN)Members (ASN)6