تهران

 • مصرف فعلی (Gb/s)Current Usage556.92
 • بیشینه مصرف (Gb/s)Maximum Usage3,063.28
 • ظرفیت (Gb/s)Total Capacity8,400
 • اعضای مرکز (ASN)Members (ASN)20

شیراز

 • مصرف فعلی (Gb/s)Current Usage4.73
 • بیشینه مصرف (Gb/s)Maximum Usage25.03
 • ظرفیت (Gb/s)Total Capacity460
 • اعضای مرکز (ASN)Members (ASN)6

تبریز

 • مصرف فعلی (Gb/s)Current Usage2.59
 • بیشینه مصرف (Gb/s)Maximum Usage9.77
 • ظرفیت (Gb/s)Total Capacity460
 • اعضای مرکز (ASN)Members (ASN)6