تهران

 • مصرف فعلی (Gb/s)Current Usage879.99
 • بیشینه مصرف (Gb/s)Maximum Usage2,438.56
 • ظرفیت (Gb/s)Total Capacity8,400
 • اعضای مرکز (ASN)Members (ASN)20

شیراز

 • مصرف فعلی (Gb/s)Current Usage5.36
 • بیشینه مصرف (Gb/s)Maximum Usage6.37
 • ظرفیت (Gb/s)Total Capacity460
 • اعضای مرکز (ASN)Members (ASN)6

تبریز

 • مصرف فعلی (Gb/s)Current Usage2.22
 • بیشینه مصرف (Gb/s)Maximum Usage3.41
 • ظرفیت (Gb/s)Total Capacity460
 • اعضای مرکز (ASN)Members (ASN)6