تهران

 • مصرف فعلی (Gb/s)Current Usage729.15
 • بیشینه مصرف (Gb/s)Maximum Usage2,401.12
 • ظرفیت (Gb/s)Total Capacity8,400
 • اعضای مرکز (ASN)Members (ASN)20

شیراز

 • مصرف فعلی (Gb/s)Current Usage5.33
 • بیشینه مصرف (Gb/s)Maximum Usage9.76
 • ظرفیت (Gb/s)Total Capacity460
 • اعضای مرکز (ASN)Members (ASN)6

تبریز

 • مصرف فعلی (Gb/s)Current Usage3.62
 • بیشینه مصرف (Gb/s)Maximum Usage6.44
 • ظرفیت (Gb/s)Total Capacity460
 • اعضای مرکز (ASN)Members (ASN)6