تهران

 • مصرف فعلی (Gb/s)Current Usage871.06
 • بیشینه مصرف (Gb/s)Maximum Usage1,160.20
 • ظرفیت (Gb/s)Total Capacity8,400
 • اعضای مرکز (ASN)Members (ASN)20

شیراز

 • مصرف فعلی (Gb/s)Current Usage5.89
 • بیشینه مصرف (Gb/s)Maximum Usage9.90
 • ظرفیت (Gb/s)Total Capacity460
 • اعضای مرکز (ASN)Members (ASN)6

تبریز

 • مصرف فعلی (Gb/s)Current Usage2.44
 • بیشینه مصرف (Gb/s)Maximum Usage5.62
 • ظرفیت (Gb/s)Total Capacity460
 • اعضای مرکز (ASN)Members (ASN)6