تهران

 • مصرف فعلی (Gb/s)Current Usage1,275.31
 • بیشینه مصرف (Gb/s)Maximum Usage3,134.83
 • ظرفیت (Gb/s)Total Capacity8,400
 • اعضای مرکز (ASN)Members (ASN)20

شیراز

 • مصرف فعلی (Gb/s)Current Usage11.61
 • بیشینه مصرف (Gb/s)Maximum Usage29.14
 • ظرفیت (Gb/s)Total Capacity460
 • اعضای مرکز (ASN)Members (ASN)6

تبریز

 • مصرف فعلی (Gb/s)Current Usage8.50
 • بیشینه مصرف (Gb/s)Maximum Usage15.55
 • ظرفیت (Gb/s)Total Capacity460
 • اعضای مرکز (ASN)Members (ASN)6