تهران

 • مصرف فعلی (Gb/s)Current Usage809.10
 • بیشینه مصرف (Gb/s)Maximum Usage2,586.17
 • ظرفیت (Gb/s)Total Capacity8,400
 • اعضای مرکز (ASN)Members (ASN)20

شیراز

 • مصرف فعلی (Gb/s)Current Usage7.44
 • بیشینه مصرف (Gb/s)Maximum Usage28.68
 • ظرفیت (Gb/s)Total Capacity460
 • اعضای مرکز (ASN)Members (ASN)6

تبریز

 • مصرف فعلی (Gb/s)Current Usage3.12
 • بیشینه مصرف (Gb/s)Maximum Usage26.14
 • ظرفیت (Gb/s)Total Capacity460
 • اعضای مرکز (ASN)Members (ASN)6