تهران

 • مصرف فعلی (Gb/s)Current Usage833.80
 • بیشینه مصرف (Gb/s)Maximum Usage2,093.15
 • ظرفیت (Gb/s)Total Capacity8,400
 • اعضای مرکز (ASN)Members (ASN)20

شیراز

 • مصرف فعلی (Gb/s)Current Usage5.83
 • بیشینه مصرف (Gb/s)Maximum Usage31.27
 • ظرفیت (Gb/s)Total Capacity460
 • اعضای مرکز (ASN)Members (ASN)6

تبریز

 • مصرف فعلی (Gb/s)Current Usage5.75
 • بیشینه مصرف (Gb/s)Maximum Usage31.95
 • ظرفیت (Gb/s)Total Capacity460
 • اعضای مرکز (ASN)Members (ASN)6