تهران

 • مصرف فعلی (Gb/s)Current Usage1,895.47
 • بیشینه مصرف (Gb/s)Maximum Usage2,978.10
 • ظرفیت (Gb/s)Total Capacity8,400
 • اعضای مرکز (ASN)Members (ASN)20

شیراز

 • مصرف فعلی (Gb/s)Current Usage17.75
 • بیشینه مصرف (Gb/s)Maximum Usage29.25
 • ظرفیت (Gb/s)Total Capacity460
 • اعضای مرکز (ASN)Members (ASN)6

تبریز

 • مصرف فعلی (Gb/s)Current Usage11.59
 • بیشینه مصرف (Gb/s)Maximum Usage18.71
 • ظرفیت (Gb/s)Total Capacity460
 • اعضای مرکز (ASN)Members (ASN)6