تهران

 • مصرف فعلی (Gb/s)Current Usage1,154.67
 • بیشینه مصرف (Gb/s)Maximum Usage2,332.69
 • ظرفیت (Gb/s)Total Capacity8,400
 • اعضای مرکز (ASN)Members (ASN)20

شیراز

 • مصرف فعلی (Gb/s)Current Usage9.00
 • بیشینه مصرف (Gb/s)Maximum Usage20.04
 • ظرفیت (Gb/s)Total Capacity460
 • اعضای مرکز (ASN)Members (ASN)6

تبریز

 • مصرف فعلی (Gb/s)Current Usage5.84
 • بیشینه مصرف (Gb/s)Maximum Usage14.11
 • ظرفیت (Gb/s)Total Capacity460
 • اعضای مرکز (ASN)Members (ASN)6