تهران

 • مصرف فعلی (Gb/s)Current Usage1,532.87
 • بیشینه مصرف (Gb/s)Maximum Usage7,101.43
 • ظرفیت (Gb/s)Total Capacity8,400
 • اعضای مرکز (ASN)Members (ASN)20

شیراز

 • مصرف فعلی (Gb/s)Current Usage11.63
 • بیشینه مصرف (Gb/s)Maximum Usage49.07
 • ظرفیت (Gb/s)Total Capacity460
 • اعضای مرکز (ASN)Members (ASN)6

تبریز

 • مصرف فعلی (Gb/s)Current Usage11.54
 • بیشینه مصرف (Gb/s)Maximum Usage332.73
 • ظرفیت (Gb/s)Total Capacity460
 • اعضای مرکز (ASN)Members (ASN)6