تهران

 • مصرف فعلی (Gb/s)Current Usage1,261.11
 • بیشینه مصرف (Gb/s)Maximum Usage5,229.55
 • ظرفیت (Gb/s)Total Capacity8,400
 • اعضای مرکز (ASN)Members (ASN)20

شیراز

 • مصرف فعلی (Gb/s)Current Usage10.56
 • بیشینه مصرف (Gb/s)Maximum Usage34.99
 • ظرفیت (Gb/s)Total Capacity460
 • اعضای مرکز (ASN)Members (ASN)6

تبریز

 • مصرف فعلی (Gb/s)Current Usage8.23
 • بیشینه مصرف (Gb/s)Maximum Usage30.52
 • ظرفیت (Gb/s)Total Capacity460
 • اعضای مرکز (ASN)Members (ASN)6