تهران

 • مصرف فعلی (Gb/s)Current Usage1,464.27
 • بیشینه مصرف (Gb/s)Maximum Usage2,357.20
 • ظرفیت (Gb/s)Total Capacity8,400
 • اعضای مرکز (ASN)Members (ASN)20

شیراز

 • مصرف فعلی (Gb/s)Current Usage9.22
 • بیشینه مصرف (Gb/s)Maximum Usage41.52
 • ظرفیت (Gb/s)Total Capacity460
 • اعضای مرکز (ASN)Members (ASN)6

تبریز

 • مصرف فعلی (Gb/s)Current Usage8.99
 • بیشینه مصرف (Gb/s)Maximum Usage44.86
 • ظرفیت (Gb/s)Total Capacity460
 • اعضای مرکز (ASN)Members (ASN)6