تهران

 • مصرف فعلی (Gb/s)Current Usage615.71
 • بیشینه مصرف (Gb/s)Maximum Usage2,379.13
 • ظرفیت (Gb/s)Total Capacity8,400
 • اعضای مرکز (ASN)Members (ASN)20

شیراز

 • مصرف فعلی (Gb/s)Current Usage3.70
 • بیشینه مصرف (Gb/s)Maximum Usage17.10
 • ظرفیت (Gb/s)Total Capacity460
 • اعضای مرکز (ASN)Members (ASN)6

تبریز

 • مصرف فعلی (Gb/s)Current Usage1.31
 • بیشینه مصرف (Gb/s)Maximum Usage17.08
 • ظرفیت (Gb/s)Total Capacity460
 • اعضای مرکز (ASN)Members (ASN)6