تهران

 • مصرف فعلی (Gb/s)Current Usage1,472.85
 • بیشینه مصرف (Gb/s)Maximum Usage2,782.65
 • ظرفیت (Gb/s)Total Capacity8,400
 • اعضای مرکز (ASN)Members (ASN)20

شیراز

 • مصرف فعلی (Gb/s)Current Usage6.89
 • بیشینه مصرف (Gb/s)Maximum Usage16.51
 • ظرفیت (Gb/s)Total Capacity460
 • اعضای مرکز (ASN)Members (ASN)6

تبریز

 • مصرف فعلی (Gb/s)Current Usage7.38
 • بیشینه مصرف (Gb/s)Maximum Usage20.82
 • ظرفیت (Gb/s)Total Capacity460
 • اعضای مرکز (ASN)Members (ASN)6