تهران

 • مصرف فعلی (Gb/s)Current Usage864.65
 • بیشینه مصرف (Gb/s)Maximum Usage1,012.22
 • ظرفیت (Gb/s)Total Capacity8,400
 • اعضای مرکز (ASN)Members (ASN)20

شیراز

 • مصرف فعلی (Gb/s)Current Usage4.82
 • بیشینه مصرف (Gb/s)Maximum Usage8.10
 • ظرفیت (Gb/s)Total Capacity460
 • اعضای مرکز (ASN)Members (ASN)6

تبریز

 • مصرف فعلی (Gb/s)Current Usage2.23
 • بیشینه مصرف (Gb/s)Maximum Usage4.39
 • ظرفیت (Gb/s)Total Capacity460
 • اعضای مرکز (ASN)Members (ASN)6