تهران

 • مصرف فعلی (Gb/s)Current Usage1,007.44
 • بیشینه مصرف (Gb/s)Maximum Usage1,551.69
 • ظرفیت (Gb/s)Total Capacity8,400
 • اعضای مرکز (ASN)Members (ASN)20

شیراز

 • مصرف فعلی (Gb/s)Current Usage9.41
 • بیشینه مصرف (Gb/s)Maximum Usage18.88
 • ظرفیت (Gb/s)Total Capacity460
 • اعضای مرکز (ASN)Members (ASN)6

تبریز

 • مصرف فعلی (Gb/s)Current Usage6.00
 • بیشینه مصرف (Gb/s)Maximum Usage9.82
 • ظرفیت (Gb/s)Total Capacity460
 • اعضای مرکز (ASN)Members (ASN)6