تهران

 • مصرف فعلی (Gb/s)Current Usage1,361.59
 • بیشینه مصرف (Gb/s)Maximum Usage3,467.24
 • ظرفیت (Gb/s)Total Capacity8,400
 • اعضای مرکز (ASN)Members (ASN)20

شیراز

 • مصرف فعلی (Gb/s)Current Usage12.16
 • بیشینه مصرف (Gb/s)Maximum Usage14.72
 • ظرفیت (Gb/s)Total Capacity460
 • اعضای مرکز (ASN)Members (ASN)6

تبریز

 • مصرف فعلی (Gb/s)Current Usage11.86
 • بیشینه مصرف (Gb/s)Maximum Usage13.76
 • ظرفیت (Gb/s)Total Capacity460
 • اعضای مرکز (ASN)Members (ASN)6