تهران

 • مصرف فعلی (Gb/s)Current Usage1,456.25
 • بیشینه مصرف (Gb/s)Maximum Usage2,599.35
 • ظرفیت (Gb/s)Total Capacity8,400
 • اعضای مرکز (ASN)Members (ASN)20

شیراز

 • مصرف فعلی (Gb/s)Current Usage13.73
 • بیشینه مصرف (Gb/s)Maximum Usage18.87
 • ظرفیت (Gb/s)Total Capacity460
 • اعضای مرکز (ASN)Members (ASN)6

تبریز

 • مصرف فعلی (Gb/s)Current Usage6.42
 • بیشینه مصرف (Gb/s)Maximum Usage14.14
 • ظرفیت (Gb/s)Total Capacity460
 • اعضای مرکز (ASN)Members (ASN)6