تهران

 • مصرف فعلی (Gb/s)Current Usage657.42
 • بیشینه مصرف (Gb/s)Maximum Usage2,531.22
 • ظرفیت (Gb/s)Total Capacity8,400
 • اعضای مرکز (ASN)Members (ASN)20

شیراز

 • مصرف فعلی (Gb/s)Current Usage4.54
 • بیشینه مصرف (Gb/s)Maximum Usage34.47
 • ظرفیت (Gb/s)Total Capacity460
 • اعضای مرکز (ASN)Members (ASN)6

تبریز

 • مصرف فعلی (Gb/s)Current Usage5.86
 • بیشینه مصرف (Gb/s)Maximum Usage26.19
 • ظرفیت (Gb/s)Total Capacity460
 • اعضای مرکز (ASN)Members (ASN)6